Văn bản pháp quy

.

STT

Số hiệu

Nội dung

1

16/2015/NĐ-CP

Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

2

187/TCT-TNCN

Thông tư 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2012

3

77/NQ-CP

Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2014 Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017

4

86/2015/NĐ-CP

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

5

40/2017/TT-BTC

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/04/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị

6

489/QĐ-HVN

Ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 02/03/2018

7

76/2018/TT-BTC

Thông tư 76/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 17/08/2018 Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541