Công văn số 29: V/v đăng ký địa chỉ Email nhận thông báo thông tin lương và thu nhập

Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 19 Tháng 11 2020 03:12
  

                     B NÔNG NGHIỆP                                         CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                           Độc lp – T do – Hnh phúc

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

           Số :  29/CV-TCKT

V/v đăng ký địa chỉ Email nhận thông báo                                                        Hà Nội, ngày  18  tháng 11  năm 2020

        thông tin lương và thu nhập  

 
 

                                                       

                            Kính gửi :    Trưởng các đơn vị

  Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) triển khai công tác thông báo thông tin lương hàng tháng và thu nhập hàng năm đến từng CB, VC và hợp đồng lao động hiện đang hưởng lương tại Học viện qua địa chỉ Email, Ban TCKT thông báo đến các đơn vị và CB, VC một số nội dung sau:

1. CB, VC và hợp đồng lao động đăng ký địa chỉ Email để nhận thông tin lương hàng tháng và thu nhập hàng năm tại đơn vị (CB, VC cần sử dụng địa chỉ Email vnua.edu.vn);

2. Đơn vị tổng hợp địa chỉ Email của từng cán bộ trong đơn vị (Ban TCKT gửi danh sách kèm theo, đơn vị chỉ cập nhật địa chỉ Email của từng cán bộ vào cột “Địa chỉ Email” không thay đổi, chỉnh sửa, thêm bớt thông tin trên file) và chuyển kết quả gồm file mềm, địa chỉ Email nhận kết quả file mềm Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và bản in có xác nhận trưởng đơn vị về Ban TCKT (Bàn 1, Phòng 108), trước ngày 30/11/2020.

3. Sau khi hoàn tất công tác cập nhật địa chỉ Email của cán bộ, Ban TCKT chỉ thông báo thông tin lương và thu nhập qua địa chỉ Email đã đăng ký, đề nghị toàn bộ CB, VC và hợp đồng lao động hiện đang hưởng lương tại Học viện thực hiện đăng ký địa chỉ Email để được nhận thông tin lương và thu nhập.

4. Trường hợp CB, VC và hợp đồng lao động chưa có địa chỉ Email vnua.edu.vn hay địa chỉ Email bị treo hoặc không truy cập được, đề nghị CB, VC liên hệ Tổ quản trị mạng ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để được hỗ trợ.

Để đảm bảo quyền lợi cho từng CB, VC, kính đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này cho toàn thể CB, VC để triển khai thực hiện.

            Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                                  TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu Ban TCKT.   

 

                                                            PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 

    
 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541