Thông báo số 15: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 14:14
 

 

 

                       BỘ NÔNG NGHIỆP

         VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số 15/TB-TCKT

 

       Hà Nội, ngày 12  tháng 05 năm 2020

 

                                                               THÔNG BÁO

                                                              V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

                                                                                  (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên, hạn nộp đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

1. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản đến 16 giờ 00 ngày 15/06/2020.

2. Nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 02/TB-TCKT ngày 14 tháng 1 năm 2020, sinh viên cập nhật thông tin tại  địa chỉ: (http://bantckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=318:2020-01-14-15-44-23&catid=34:thong-bao&Itemid=1).                                   

3. Sinh viên cần kiểm tra học phí phải đóng (bao gồm cả các học phần đăng kí tại Trung tâm Kỹ năng mềm, Ngoại ngữ và ĐTQT,...)

4. Học phí lớp đặc biệt: Sinh viên thực hiện theo thông báo của Ban Quản lý đào tạo và nội dung trong Thông báo số 02/TB-TCKT ngày 14 tháng 1 năm 2020.

            Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

   TL. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                          TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Các khoa chuyên môn;  

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.                                                     PGS.TS. Ph¹m V¨n Hïng

            
 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541