Thông báo số 13: V/v chi trả thu nhập tăng thêm quý I năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động

Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 09 Tháng 4 2020 08:49

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

          PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

           Số :  13/TB-TCKT                                        Hà Nội, ngày  09  tháng 04  năm 2020             

                                                         

                                                     THÔNG BÁO

              V/v chi trả thu nhập tăng thêm quý I năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                         Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

            Ban Tài chính và Kế toán hướng dẫn thủ tục, cách thức chi trả phần thu nhập tăng thêm thực hiện trong Quý I năm 2020 như sau:

- Ngày 09/04/2020, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) chuyển danh sách cán bộ được hưởng thu nhập tăng thêm và phần kinh phí thu nhập tăng thêm được giao về các đơn vị (Ban TCKT gửi 01 bản in có dấu qua đường văn thư đơn vị, và 01 file mềm qua địa chỉ Email đã được đăng ký, đơn vị nào chưa đăng ký địa chỉ Email sẽ được gửi về địa chỉ Email của lãnh đạo đơn vị) (có mẫu và file gửi kèm);

- Trưởng các đơn vị triển khai phân phối thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động  theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định của đơn vị và Học viện. Do tình hình dịch COVID-19 và thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị trưởng các đơn vị triển khai theo hình thức trực tuyến để đảm bảo sự đồng thuận của cán bộ trong đơn vị về kết quả phân phối thu nhập tăng thêm.

            - Chậm nhất ngày 20/04/2020, đơn vị gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT gồm:

+ 01 bản danh sách in có xác nhận của trưởng đơn vị, đại diện công đoàn, người lập (từng cá nhân không ký nhận vào danh sách), nộp tại Ban TCKT, Phòng 108, Nhà Hành chính.

+ 01 file mềm (thông tin trên file đúng theo bản in và gửi về địa chỉ Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , yêu cầu file gửi kèm: không thay đổi phông chữ; không chỉnh sửa các thông tin trên file; Đơn vị chỉ nhập thông tin vào cột Hệ số, Đơn giá, Thành tiền, đảm bảo tính chính xác về thông tin Hệ số x Đơn giá = Thành tiền). 

Khi Ban TCKT nhận được đồng thời file mềm và bản in có đủ thông tin theo đúng mẫu Ban TCKT đã ban hành thì kết quả đó mới đủ điều kiện để chi trả.

 Sau thời gian trên nếu đơn vị nào chưa gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT thì phần thu nhập tăng thêm của đơn vị trong quý này sẽ được chi trả vào cùng kỳ của quý tiếp theo.

Sau ngày 09/04/2020, các đơn vị chưa nhận được danh sách và kinh phí thu nhập tăng thêm được giao của đơn vị mình, đề nghị liên hệ Ban TCKT, số điện thoại 024.626.17.541.

            Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện, đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                      TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Các đơn vị;        

- Lưu Ban TCKT.                                                                                        Phạm Văn Hùng

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                              

                                                         
 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541