Thông báo số 10: V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2019

Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 12 Tháng 3 2020 01:22

              BỘ NÔNG NGHIỆP                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số :  10/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày 12  tháng 03  năm 2020

 

                                            THÔNG BÁO

                 V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2019

                                                                    

               Kính gửi :    - Lãnh đạo các đơn vị

                                    - Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Ngày 14/02/2020, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã có Thông báo số 07/TB-TCKT, về việc xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019. Thời gian điều chỉnh thông tin từ ngày 14/02/2020 đến hết ngày 25/02/2020.

Ban TCKT thông báo hình thức quyết toán, số thuế quyết toán thuế TNCN năm 2019 như sau:

1. Thông báo số thuế TNCN quyết toán năm 2019

Ban TCKT chỉ gửi thông báo số thuế TNCN năm 2019 đối với những cán bộ có phát sinh số thuế phải nộp trong năm 2019 (gửi qua đường văn thư đơn vị).

2. Hình thức thu thuế TNCN năm 2019

Theo quy định của Luật thuế TNCN, các cá nhân và đơn vị thực hiện chi trả thu nhập phải kê khai, quyết toán và nộp thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (tức ngày 31/03/2020). Theo đó, đối với các cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC) có phát sinh thuế TNCN năm 2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện có trách nhiệm thu thuế của CB, VC chậm nhất đến ngày 31/03/2020. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho CB, VC hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước đúng hạn, Học viện tạm ứng tiền để thực hiện nộp thuế TNCN của CB, VC cho cơ quan thuế đúng hạn. CB, VC sẽ phải hoàn lại số thuế TNCN phải nộp cho Học viện.

* Hình thức thu thuế TNCN năm 2019 bao gồm: thu bằng tiền mặt và trừ dần qua lương hàng tháng (nếu chưa nộp tiền mặt).

- Nộp bằng tiền mặt: CB, VC nộp tại Ban TCKT (Bàn 1, Phòng 108, Nhà Hành chính), thời gian nộp từ ngày 12/03/2020. CB, VC có thể nộp toàn bộ thuế TNCN bằng tiền mặt. Trường hợp CB, VC chỉ nộp một phần tiền mặt thì phần còn lại sẽ trừ dần tiền lương hàng tháng.  

- Trừ thuế TNCN qua tiền lương hàng tháng: Học viện giao cho Ban TCKT tiến hành trừ dần tiền lương hàng tháng, tiền vượt giờ và các khoản thu nhập khác (nếu có) của CB, VC bắt đầu từ tháng 4/2020. Ban TCKT sẽ cân đối số thuế phải nộp với lương hàng tháng và các khoản thu nhập khác của CB, VC từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 để đảm bảo thực hiện thu đủ số thuế TNCN phải nộp năm 2019 của CB, VC. Hình thức trừ dần tiền lương và các khoản thu nhập khác như sau:

+ Đối với CB, VC có số thuế TNCN phải nộp ít sẽ thu một lần hoặc chia nhỏ và trừ dần tiền lương của nhiều tháng. Cụ thể nếu CB, VC có tổng số thuế phải nộp nhỏ hơn 30% tổng tiền lương còn lĩnh của 9 tháng (từ tháng 4 đến tháng 12/2020), mức trừ lương tối đa bằng 30% tiền lương còn lĩnh hàng tháng.

+ Đối với CB, VC có tổng số thuế phải nộp từ 30% trở lên so với tổng tiền lương còn lĩnh của tháng 4 đến tháng 12/2020, đề nghị CB, VC nộp tiền mặt toàn bộ thuế TNCN tại Ban TCKT. Trường hợp, nếu CB, VC chỉ nộp tiền mặt một phần thuế TNCN, thì mức tiền phải trừ dần qua lương sẽ cao hơn 30% (Ban TCKT sẽ cân đối để đảm bảo còn lại một phần lương cho CB, VC, nhưng phải đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước).

* Một số lưu ý

- Đối với CB, VC có kế hoạch đi công tác nước ngoài ngắn hạn và dài hạn, chuyển công tác, nghỉ chế độ thai sản, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội..., thì CB, VC cần chủ động liên hệ với Ban TCKT để hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2019.

      - Đối với CB, VC có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nghĩa vụ thuế (mức thu thuế trừ qua lương cao hơn so với mức thu quy định trên), đề nghị CB, VC đăng ký với Ban TCKT.

Mọi ý kiến, phản hồi của CB, VC về hình thức thu thuế TNCN năm 2019 xin gửi về Ban TCKT (Bàn 1, Phòng 108, Nhà Hành chính) hoặc theo địa chỉ Email (lãnh đạo Ban Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và chuyên viên phụ trách Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ), trước ngày 01/04/2020. Quá thời hạn trên, nếu Ban TCKT không nhận được thông tin phản hồi từ Quý CB, VC thì sẽ thực hiện thu thuế TNCN như đã nêu trong Thông báo này.

Đến hết tháng 12/2020, Ban TCKT sẽ thống kê, lên danh sách và báo cáo Giám đốc những CB, VC còn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2020.

3. Cấp chứng từ khấu trừ thuế năm 2019

            Ban TCKT cấp chứng từ khấu trừ thuế trên phần thu nhập do Học viện chi trả cho CB, VC có nhu cầu tự quyết toán thuế TNCN trong năm 2019, từ ngày 15/03/2020. Đối với CB, VC trong năm 2019 có phát sinh số thuế phải nộp, điều kiện được cấp Chứng từ khấu trừ thuế là CB, VC phải hoàn thành số thuế phải nộp trong năm 2019.

Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung và hình thức nộp thuế tới CB, VC trong đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                                      TRƯỞNG BAN TẢI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu TCKT.                                                          

                                                                                                           

                                                                                                       PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 

                                                                      

                                                                                               

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541