Thông báo số 08: V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 01:49

            BỘ NÔNG NGHIỆP                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM     

          Số :  08/TB-TCKT                                               Hà Nội, ngày  24   tháng  02  năm 2020    

                                            

                                             THÔNG BÁO

                                 V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

            Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) xin thông báo tới các đơn vị và cán bộ, viên chức (CB, VC) trong Học viện (áp dụng cho CB, VC trong bảng lương của Học viện) về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019 như sau:

1. Trường hợp 1: Cán bộ, viên chức được ủy quyền quyết toán thuế cho Học viện

Cá nhân là CB, VC có thu nhập từ tiền lương, tiền công (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế TNCN hay không) được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân chi trả trong các trường hợp sau:

1. Trong năm 2019, cán bộ chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

 2. Trong năm 2019, cán bộ có thu nhập chịu thuế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm 2019 không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị ở nơi khác trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Trường hợp này: CB, VC nộp giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN) theo đơn vị  từ ngày 24/02/2020 đến 02/03/2020. Ban TCKT nhận giấy uỷ quyền quyết toán thuế từ đơn vị theo cấp Khoa, Ban, Trung tâm từ ngày 02/03/2020 đến 09/03/2020.

2. Trường hợp 2: Cán bộ không ủy quyền quyết toán thuế

            Cán bộ, viên chức không thuộc hai đối tượng 1 và 2 (nêu trên), thì không uỷ quyền quyết toán thuế cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết toán thuế thay. Cán bộ, viên chức phải tự thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo này cho CB, VC trong đơn vị mình. Đề nghị tất cả CB, VC thực hiện theo hướng dẫn trên để việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 của Học viện đúng tiến độ và quy định của Cục thuế thành phố Hà Nội và Luật thuế TNCN.

 

Nơi nhận                                                                                      TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                            TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu Ban TCKT.

 

 

                          PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541