Thông báo: V/v nộp nghĩa vụ tài chính năm 2019 (Lần 2)

Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 21 Tháng 2 2020 06:40

 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 
 
 

Số:    02/TB-TCKT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

                                               THÔNG BÁO

                                                      (lần 2)

                                     V/v nộp nghĩa vụ tài chính năm 2019

Kính gửi: Các Viện, Trung tâm, công ty thuộc Học viện

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các Viện, Trung tâm và Công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc giao nghĩa vụ hàng năm cho các đơn vị

Căn cứ Quyết định số: 4374/QĐ-HVN ngày 31/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-HVN ngày 12/4/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty.

Ban Tài chính và Kế toán đã thông báo cho Quý đơn vị nộp nghĩa vụ tài chính năm 2019 (Thông báo số 34/TB-TCKT ngày 31 tháng 12 năm 2019). Tuy nhiên, cho đến hết ngày 19/02/2020, Quý đơn vị vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính năm 2019 với Học viện. Ban Tài chính và Kế toán đề nghị đơn vị thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính, cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện hoàn thành nộp các nghĩa vụ chưa thực hiện của các năm trước (nếu có).

- Đối với nghĩa vụ năm 2019, đơn vị thực hiện tạm nộp theo số nghĩa vụ tối thiểu được giao. Số nghĩa vụ phải nộp chính thức của đơn vị sẽ được xác định trên doanh thu sau khi Đơn vị lập Báo cáo tài chính năm 2019 và được quyết toán. Số nghĩa vụ phải nộp chính thức sẽ được Ban Tài chính và Kế toán thông báo đến đơn vị sau khi có quyết toán chính thức.

Thời gian nộp: Đơn vị nộp chậm nhất đến ngày 28/2/2020.  

Địa điểm nộp: P.108- Nhà Hành chính.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

Nơi nhận:

       - Các đơn vị

       - Lưu VT, TCKT, NTTH (20)

      

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

Phạm Văn Hùng 

 

 

 

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541