Thông báo số 07: V/v xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 16 Tháng 2 2020 02:03

                       BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM     

             Số :  07/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  14  tháng  02  năm 2020

 

                                          THÔNG BÁO

                 V/v xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân năm 2019

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

Căn cứ vào các quy định, chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và phương pháp tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế cụ thể cho năm 2019, Ban Tài chính và Kế toán đã tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2019 và tính số thuế TNCN phải nộp trong năm 2019 của từng cán bộ, viên chức (CB, VC) trong Học viện.

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) gửi “Phiếu thu nhập – Tính thuế năm 2019” của tất cả CB, VC (gồm CB, VC có phát sinh và không phát sinh thuế TNCN năm 2019), qua đường văn thư đơn vị (gồm Thông báo, Danh sách và Phiếu thu nhập  -  Tính thuế 2019 của từng CB, VC).

Trên mỗi “Phiếu thu nhập  -  Tính thuế năm 2019” sẽ thể hiện chi tiết cho từng khoản thu nhập phát sinh được tổng hợp từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019. Ban TCKT đề nghị CB, VC kiểm tra lại thông tin thu nhập của mình trong năm 2019 và gửi thông tin phản hồi về Ban TCKT (nếu có điều chỉnh hoặc sai sót).

Khi CB, VC nhận “Phiếu thu nhập – Tính thuế 2019” cần ký xác nhận vào “Danh sách CB, VC nhận phiếu thu nhập tính thuế năm 2019”, danh sách này được lưu tại đơn vị, đơn vị chịu trách nhiệm “Phiếu thu nhập – tính thuế 2019” của CB, VC trong đơn vị đã được chuyển đến cho từng CB, VC. 

Đối với một số khoản kinh phí được CB, VC rút để thực hiện dự án, đề tài do chủ nhiệm đề tài/dự án (cán bộ kế toán đề tài) đứng tên nhận tiền mà chưa đến làm việc với Ban TCKT để tách thu nhập theo đúng đối tượng hoặc CB, VC ứng tiền thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo nhưng chưa thực hiện hoàn ứng, Ban TCKT tạm tính khoản tiền đó vào thu nhập của CB, VC trực tiếp đứng tên rút tiền. Ban TCKT chỉ điều chỉnh lại thu nhập cho số CB, VC khi có giải trình cụ thể về từng khoản tiền đã nhận.

Thời gian nhận thông tin phản hồi từ ngày 14/02/2020 đến hết ngày 25/02/2020, tại Ban TCKT (Bàn số 1). Sau thời gian trên Ban TCKT sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019 với Cục thuế TP Hà Nội (mọi sự điều chỉnh thông tin thu nhập sau ngày này đều không được chấp nhận).

Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể CB, VC và triển khai thực hiện trong đơn vị theo đúng quy định pháp luật về thuế TNCN để Ban TCKT có đủ thời gian quyết toán thuế TNCN năm 2019 với Cục Thuế TP Hà Nội theo quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:                                                                                TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                             TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu Ban TCKT.                                                                                                                                            

 

                                                                                           PGS.TS. Phạm Văn Hùng
 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541