Thông báo số 01/2019: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 04 năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 07:56

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

 Số: 1/TB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

                                                    THÔNG BÁO

                                          V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 04 năm 2018

                                                cho công chức, viên chức và người lao động

 

                   Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 17: V/v nộp nghĩa vụ năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 02:22

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số:     17   /TB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_______________________

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

 

                                                   THÔNG BÁO

                                             V/v nộp nghĩa vụ năm 2018

 

Kính gửi: Các viện, trung tâm và công ty

 

 

             Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc giao nghĩa vụ hàng năm cho các đơn vị;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1539: V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 963/QĐ-HVN
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 02:19

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

 Số:     1539 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

                                                              THÔNG BÁO

                               V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 963/QĐ-HVN

 

               Kính gửi: Các viện, trung tâm và công ty

 

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc giao nghĩa vụ hàng năm cho các đơn vị;

Đọc thêm...
 
Công văn số 39: V/v thông báo lỗi đăng ký người phụ thuộc năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 08:35

B NÔNG NGHIP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________

Số : 39/CV-TCKT

V/v thông báo lỗi đăng ký người phụ thuộc năm 2018 


CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________


                     Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

                                                       

                                                Kính gửi :   Trưởng các đơn vị

                                                                Cán bộ, viên chức của Học viện

                       

Ngày 03/10/2018, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành công văn số 28/CV-TCKT về việc triển khai đăng ký mã số thuế (MST) và đăng ký người phụ thuộc năm 2018, Ban Tài chính và Kế toán thông báo kết quả báo lỗi đối với những hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (NPT) trong năm 2018 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo: Công khai kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 10 Tháng 11 2018 00:00

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1036/HVN-TCKT

V/v Công khai kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 

                     Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2018

                                   Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Đọc thêm...
 


Trang 10 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541