Thông báo số 35: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2018 07:29

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 35/TB-TCKT

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

                                     THÔNG BÁO

                               V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

                                        học kì 1 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí

 

Học kì 1, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 35/TB-TCKT ngày 04/09/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 1 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 10/10/2018;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 34: V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2018 – 2019 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 09:47

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 Số : 34 /TB-TCKT

 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018


                            THÔNG BÁO

                                         V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2018 – 2019

                                                                đối với học viên cao học

 

Trong học kì 1, năm học 2018 - 2019, Học viện đã thu tiền học phí đối với học viên cao học đến ngày 10/10/2018. Tuy nhiên, một số học viên có nhu cầu học lại, học bổ sung một số môn học nên học phí có phát sinh sau thời điểm đăng ký học phí kì 1, năm học 2018 -2019. Ngoài ra, một số học viên khóa 27 do chưa kích hoạt tài khoản nên chưa nộp học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 33: V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2018–2019 đối với sinh viên hệ chính quy
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 09:42

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 Số : 33 /TB-TCKT

 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

 

                                     THÔNG BÁO

                                       V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2018–2019

                                                       đối với sinh viên hệ chính quy

 

Học kì 1, năm học 2018 –2019, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến ngày 10 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, trong tháng 9 và 10 có nhiều sinh viên đăng ký bổ sung các học phần học ngoài giờ, học phần tương đương, bổ sung khóa luận tốt nghiệp nên một số sinh viên chưa kiểm tra học phí biến động do đăng kí bổ sung, hoặc nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì 1, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 15/10/2018 đến 16 giờ ngày 30/10/2018.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 28: V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 06:45

B NÔNG NGHIP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________


 Số : 28/CV-TCKT

V/v đăng ký mã số thuế,  đăng ký người phụ thuộc năm 2018


CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________


Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

                                             

                      Kính gửi :     - Các đơn vị

- Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

 

            Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2018, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 23: V/v thu tiền học phí học kỳ 1 , năm học 2018 - 2019 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 09:08

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 23/TB-TCKT                                                           Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018                                          THÔNG BÁO

              V/v thu tiền học phí học kỳ 1 , năm học 2018 - 2019 đối với nghiên cứu sinh 


            Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

            Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 10 của 54
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541