Thông báo số 15: V/v thiếu thông tin tài khoản cá nhân đối với học viên cao học khoá 27
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 09:46

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

       HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

              Số : 15/TB-TCKT

 

 

                           Hà Nội, ngày 04  tháng 03  năm 2019

 

                                     THÔNG BÁO

                                            V/v thiếu thông tin tài khoản cá nhân đối với học viên cao học khoá 27

 

Học kì 2, năm học 2018 -2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) triển khai thu tiền học phí của tất cả học viên cao học qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (VietinBank). Học viện thông báo tới những học viên thiếu thông tin tài khoản cá nhân (Có danh sách kèm theo), một số yêu cầu sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo thu Học phí học kỳ II năm học 2018-2019
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2019 10:43

Thông báo thu Học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên

Thông báo thu Học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với Học viên Cao học

 
Thông báo số 13: Về việc xác nhận thu nhập và thuế TNCN năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 02:45
Thông báo số 13: Về việc xác nhận thu nhập và thuế TNCN năm 2018
 
Thông báo số 12: V/v đổi thẻ ATM hết hạn sử dụng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 21 Tháng 2 2019 05:02

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số: 12/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đổi thẻ ATM hết hạn sử dụng mở tại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm  

 

            Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thực hiện chi trả thu nhập cho cán bộ, viên chức (CB, VC) và người lao động qua tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN, Chi nhánh Gia Lâm (Ngân hàng) từ tháng 4 năm 2005. Học viện kết hợp với Ngân hàng đã 3 lần đổi thẻ ATM mới cho CB, VC vào tháng 4/2008, tháng 3/2011 và tháng 3/2014. Thẻ có hạn sử dụng trong 5 năm, nên phần lớn thẻ ATM của CB, VC sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2019. Để hỗ trợ CB, VC và người lao động thực hiện gia hạn và đổi thẻ mới, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới toàn thể CB, VC và người lao động trong Học viện thủ tục đổi thẻ mới như sau:

1.   Ban Tài chính và Kế toán chuyển danh sách toàn bộ cán bộ hưởng lương tại Học viện theo đường văn thư đơn vị (Danh sách CB, VC và người lao động đăng ký gia hạn đổi thẻ ATM).

2.   CB, VC và người lao động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ (được in trên thẻ của mình). Các thẻ được thực hiện gia hạn đổi thẻ mới trong đợt này là các thẻ có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ đến tháng  3, 4 , 5 năm 2019.

3.   CB, VC và người lao động ghi thời hạn thẻ vào cột “ Thời hạn thẻ” (thẻ hiện có của CB, VC) và ký xác nhận vào cột “Ký nhận” trên Danh sách CB, VC và người lao động đăng ký gia hạn đổi thẻ ATM đợt này.

4.   Nộp kết quả đăng ký theo đơn vị và chuyển kết quả về Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108), thời hạn trước ngày 28/02/2019, sau thời gian trên Ban Tài chính và Kế toán không nhận được kết quả từ đơn vị thì  cá nhân có trách nhiệm tự gia hạn đổi thẻ mới.

5.   Đối với CB, VC và người lao động tự gia hạn đổi thẻ mới CB, VC liên hệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm (Phòng Giao dịch tại Cổng Học viện).

Đề nghị Trưởng các đơn vị  truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể CB, VC và người lao động để triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận

- Các đơn vị;

- Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 
Thông báo số 39: V/v thông báo lỗi đăng ký người phụ thuộc năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 08:04

B NÔNG NGHIP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________


Số : 39/CV-TCKT

V/v thông báo lỗi  đăng ký người phụ thuộc năm 2018

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

                                                

                                         Kính gửi :   Trưởng các đơn vị

                                                          Cán bộ, viên chức của Học viện

                       

Ngày 03/10/2018, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành công văn số 28/CV-TCKT về việc triển khai đăng ký mã số thuế (MST) và đăng ký người phụ thuộc năm 2018, Ban Tài chính và Kế toán thông báo kết quả báo lỗi đối với những hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (NPT) trong năm 2018 như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 9 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541