Thông báo số 21: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 04:00

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số :  21/TB-TCKT

 

                     Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 


                                     THÔNG BÁO

                          V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

                                 học kì 2 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 07/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 28/03/2019;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 20: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý I năm 2019 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019 04:16

             BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

          PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         


            Số :  20/TB-TCKT                                   
Hà Nội, ngày  10  tháng 04  năm 2019 


 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý I năm 2019 cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                               Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 19: V/v trả thẻ ATM cho cán bộ, viên chức và người lao động mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 01 Tháng 4 2019 11:28


    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 19/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

 

                                                                    THÔNG BÁO

V/v trả thẻ ATM cho cán bộ, viên chức và người lao động mở tại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm     

 

            Ngày 21/02/2019, Ban Tài chính và Kế toán có thông báo về việc đăng ký đổi thẻ ATM hết hạn sử dụng cho cán bộ, viên chức (CB, VC) và người lao động. Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) xin thông báo đến CB, VC và người lao động đã đăng ký đổi thẻ về việc trả thẻ như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 17: V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 09:56

                BỘ NÔNG NGHIỆP                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

                 Số :  17/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  04   tháng  03  năm 2019


                                                            THÔNG BÁO

                                              V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

            Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018, Ban Tài chính và Kế toán xin thông báo tới các đơn vị và cán bộ, viên chức (CB, VC) trong Học viện (áp dụng cho CB, VC trong bảng lương của Học viện) về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 16: V/v thiếu thông tin tài khoản cá nhân đối với sinh viên hệ đại học khoá 63
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 09:52

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

        HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

               Số :  16/TB-TCKT

 

 

                             Hà Nội, ngày 04  tháng 03  năm 2019

 


                                     THÔNG BÁO

       V/v thiếu thông tin tài khoản cá nhân  đối với sinh viên hệ đại học khoá 63

Học kì 2, năm học 2018 -2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) triển khai thu tiền học phí của tất cả sinh viên qua tài khoản cá nhân của sinh viên mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (VietinBank). Học viện thông báo tới những sinh viên thiếu thông tin tài khoản cá nhân (Có danh sách kèm theo), một số yêu cầu sau:

Đọc thêm...
 


Trang 8 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541