Thông báo số 13: Về việc xác nhận thu nhập và thuế TNCN năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 02:45
Thông báo số 13: Về việc xác nhận thu nhập và thuế TNCN năm 2018
 
Thông báo số 12: V/v đổi thẻ ATM hết hạn sử dụng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 21 Tháng 2 2019 05:02

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số: 12/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đổi thẻ ATM hết hạn sử dụng mở tại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm  

 

            Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thực hiện chi trả thu nhập cho cán bộ, viên chức (CB, VC) và người lao động qua tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN, Chi nhánh Gia Lâm (Ngân hàng) từ tháng 4 năm 2005. Học viện kết hợp với Ngân hàng đã 3 lần đổi thẻ ATM mới cho CB, VC vào tháng 4/2008, tháng 3/2011 và tháng 3/2014. Thẻ có hạn sử dụng trong 5 năm, nên phần lớn thẻ ATM của CB, VC sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2019. Để hỗ trợ CB, VC và người lao động thực hiện gia hạn và đổi thẻ mới, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới toàn thể CB, VC và người lao động trong Học viện thủ tục đổi thẻ mới như sau:

1.   Ban Tài chính và Kế toán chuyển danh sách toàn bộ cán bộ hưởng lương tại Học viện theo đường văn thư đơn vị (Danh sách CB, VC và người lao động đăng ký gia hạn đổi thẻ ATM).

2.   CB, VC và người lao động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ (được in trên thẻ của mình). Các thẻ được thực hiện gia hạn đổi thẻ mới trong đợt này là các thẻ có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ đến tháng  3, 4 , 5 năm 2019.

3.   CB, VC và người lao động ghi thời hạn thẻ vào cột “ Thời hạn thẻ” (thẻ hiện có của CB, VC) và ký xác nhận vào cột “Ký nhận” trên Danh sách CB, VC và người lao động đăng ký gia hạn đổi thẻ ATM đợt này.

4.   Nộp kết quả đăng ký theo đơn vị và chuyển kết quả về Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108), thời hạn trước ngày 28/02/2019, sau thời gian trên Ban Tài chính và Kế toán không nhận được kết quả từ đơn vị thì  cá nhân có trách nhiệm tự gia hạn đổi thẻ mới.

5.   Đối với CB, VC và người lao động tự gia hạn đổi thẻ mới CB, VC liên hệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Gia Lâm (Phòng Giao dịch tại Cổng Học viện).

Đề nghị Trưởng các đơn vị  truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể CB, VC và người lao động để triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận

- Các đơn vị;

- Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 
Thông báo số 39: V/v thông báo lỗi đăng ký người phụ thuộc năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 08:04

B NÔNG NGHIP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________


Số : 39/CV-TCKT

V/v thông báo lỗi  đăng ký người phụ thuộc năm 2018

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

                                                

                                         Kính gửi :   Trưởng các đơn vị

                                                          Cán bộ, viên chức của Học viện

                       

Ngày 03/10/2018, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành công văn số 28/CV-TCKT về việc triển khai đăng ký mã số thuế (MST) và đăng ký người phụ thuộc năm 2018, Ban Tài chính và Kế toán thông báo kết quả báo lỗi đối với những hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (NPT) trong năm 2018 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 01/2019: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 04 năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 07:56

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

 Số: 1/TB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

                                                    THÔNG BÁO

                                          V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 04 năm 2018

                                                cho công chức, viên chức và người lao động

 

                   Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 


Trang 8 của 54
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541