Thông báo số 24: V/v thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 16 Tháng 5 2019 15:23

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 24/TB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính năm 2018

 

Kính gửi: Các viện, trung tâm và công ty

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các Viện, Trung tâm và Công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc giao nghĩa vụ hàng năm cho các đơn vị;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 23: Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 - 2019 từ 13/05/2019 đến 11/06/2019
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 14 Tháng 5 2019 09:55

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

       PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                     

              Số :  23/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 13  tháng  05  năm 2019


 

                                                                  THÔNG BÁO

                                            Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 - 2019 từ 13/05/2019 đến 11/06/2019

           1. Mức học phí

Học kì hè, năm học 2018 - 2019, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 01/08/2018; Quyết định số 4226/QĐ-HVN ngày 29/11/2018 và Quyết định số 4806/QĐ-HVN ngày 28/12/2018  về mức thu học phí năm học 2018 - 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Hình thức nộp tiền học phí

+ Nộp bằng chuyển khoản (nộp tiền qua tài khoản Vietinbank của sinh viên);

+ Tất cả sinh viên hệ đại học và sinh viên hệ cao đẳng có đăng kí học hè.

+ Học viện chỉ thực hiện thu tiền qua Tài khoản sinh viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương (Vietinbank Chương Dương). Do vậy, sinh viên cần kiểm tra học phí của mình.

+ Cách thức thu tiền qua Tài khoản cá nhân, sinh viên cần làm các thủ tục sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/06/2019, sinh viên chuyển tiền vào Tài khoản cá nhân (Tài khoản của sinh viên) mở tại Vietinbank Chương Dương để Học viện thực hiện thu tiền học phí của sinh viên. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí vào một lần (với mỗi sinh viên). Điều kiện để nộp tiền học phí qua Tài khoản là trong Tài khoản của sinh viên (vào thời điểm Học viện thu) phải có số tiền như sau:

        Số tiền trong tài khoản ³ Tổng số học phí đăng ký trong kì hè + Học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) + 50.000 đồng

            Riêng học phí kì 2, năm học 2018 – 2019 và các kì trước còn tồn nợ, sinh viên nộp tiền mặt vào các ngày 15 + 22/05/2019, tại Ban Tài chính và Kế toán (phòng 108, Bàn 1).

       Trong đó:

Tổng số học phí đăng kí trong kì hè  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí tương ứng với môn học đó

 (Mức học phí thực hiện theo Quyết định số Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 01/08/2018; Quyết định số 4226/QĐ-HVN ngày 29/11/2018 và Quyết định số 4806/QĐ-HVN ngày 28/12/2018  về mức thu học phí năm học 2018 - 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

            50.000 đồng là số tiền cần để duy trì tài khoản tối thiểu, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên cần nộp thêm tiền ngoài tiền học phí cần có thêm ít nhất 50.000 đồng trong tài khoản để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký (ví dụ in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, ...). Các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ).

            Trực tiếp sinh viên hoặc người nhà sinh viên có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch với các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,.... (Sinh viên chú ý giao dịch từ các ngân hàng khác phải có đủ thời gian thì tiền mới chuyển về tài khoản của sinh viên tại Vietinbank)

            Sinh viên nộp tiền vào tài khoản nếu thiếu 1 đồng (bao gồm cả tiền duy trì tài khoản) hoặc không đúng thời gian trên, thì Học viện không thu được tiền học phí của sinh viên. Yêu cầu tất cả sinh viên thuộc đối tượng đăng kí học hè thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Sau thời gian trên sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách thi kết thúc học phần kì hè, năm học 2018 – 2019.

            Kiểm tra học phí, kết quả thu học phí, sinh viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ website http://daotao.vnua.edu.vn/  Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên. Các thông báo liên quan đến học phí, sinh viên có thể tham khảo tại http://daotao.vnua.edu.vn/ và http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/.

Đề nghị các khoa truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương  của Học viện.

TL. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                  TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

- Các khoa chuyên môn;  

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV;

- Đoàn Thanh niên HV, Hội sinh viên HV;

- Lưu Ban TC & KT;    

    

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     

                                                                                                  

 
Thông báo số 23: V/v thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 09:22

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Số: 23/TB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính năm 2018

 

Kính gửi: Các viện, trung tâm và công ty

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các Viện, Trung tâm và Công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc giao nghĩa vụ hàng năm cho các đơn vị;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 486/HVN-TCKT: V/v Thông báo lịch thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 02:37

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 486/HVN- TCKT

V/v Thông báo lịch thẩm định, xét duyệt
quyết toán năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

 

                             Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

 

Kính gửi:  Các viện, trung tâm và công ty thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

 

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 22: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 04:05

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  22 /TB-TCKT

 

                             Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 


                                     THÔNG BÁO 


                V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

                          học kì 2 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí

 

Học  kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện đã có Thông báo số 08/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2018 – 2019, hạn đến  ngày 28/03/2019;

Đọc thêm...
 


Trang 7 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541