Thông báo số 27: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2019 – 2020
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 03 Tháng 9 2019 02:22


       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                            Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              Số: 27/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

 

                                           THÔNG BÁO

                                          V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2019 – 2020          

 

I. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

            Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học  nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với sinh viên diện cử tuyển, sinh viên vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 29:V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 03 Tháng 9 2019 00:00

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc             

Số: 29/TB-TCKT                                                                          Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

 

                                      THÔNG BÁO

              V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

                                      đối với nghiên cứu sinh

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

            Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Tên nghiên cứu sinh, năm quyết định công nhận làm nghiên cứu sinh, nộp tiền học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 26: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần trong kì hè, năm học 2018 - 2019
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 03:06

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

       PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         


              
Số :  26/HVN-TCKT                                                      Hà Nội, ngày 15  tháng  07  năm 2019 

 

                                              THÔNG BÁO

                                                    V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

                                                                             trong kì hè, năm học 2018 - 2019

 

Học kì hè, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 23/HVN-TCKT ngày 13/05/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì hè năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 11/06/2019; Thông báo số 24/HVN-TCKT ngày 12/06/2019 về việc đốc thu học phí sinh viên trong kỳ hè, năm học 2018 – 2019, hạn nộp đến ngày 18/06/2019.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 25: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý II năm 2019cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 10 Tháng 7 2019 16:17

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

          PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

        Số :  25/TB-TCKT                                   Hà Nội, ngày  09  tháng 07  năm 2019

                                                        THÔNG BÁO

                                 V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý II năm 2019 cho công chức,

                                             viên chức và người lao động                                           

                           Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 24: V/v đốc thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 - 2019
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 13 Tháng 6 2019 04:18

             BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

       PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                            Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

    
 

           Số :  24/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 12  tháng  06  năm 2019

 

                                                THÔNG BÁO

                                V/v đốc thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 - 2019

            Học kì hè, năm học 2018 –2019, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến hết ngày 11 tháng 06 năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có sinh viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì hè, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 13/06/2019 đến 16 giờ ngày 18/06/2019.

Đọc thêm...
 


Trang 6 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541