Thông báo số 11: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 - 2020 (bổ sung)
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 01:33


         BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              
Số: 11/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 23  tháng 03 năm 2020 

 

                                             THÔNG BÁO

                         V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 - 2020           

                                                        (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên, hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19  nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 10: V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2019
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 12 Tháng 3 2020 01:22

              BỘ NÔNG NGHIỆP                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số :  10/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày 12  tháng 03  năm 2020

 

                                            THÔNG BÁO

                 V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2019

                                                                    

               Kính gửi :    - Lãnh đạo các đơn vị

                                    - Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Ngày 14/02/2020, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã có Thông báo số 07/TB-TCKT, về việc xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019. Thời gian điều chỉnh thông tin từ ngày 14/02/2020 đến hết ngày 25/02/2020.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 08: V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 01:49

            BỘ NÔNG NGHIỆP                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM     

          Số :  08/TB-TCKT                                               Hà Nội, ngày  24   tháng  02  năm 2020    

                                            

                                             THÔNG BÁO

                                 V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

            Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) xin thông báo tới các đơn vị và cán bộ, viên chức (CB, VC) trong Học viện (áp dụng cho CB, VC trong bảng lương của Học viện) về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo: V/v nộp nghĩa vụ tài chính năm 2019 (Lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 21 Tháng 2 2020 06:40

 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 
 
 

Số:    02/TB-TCKT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

                                               THÔNG BÁO

                                                      (lần 2)

                                     V/v nộp nghĩa vụ tài chính năm 2019

Kính gửi: Các Viện, Trung tâm, công ty thuộc Học viện

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các Viện, Trung tâm và Công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc giao nghĩa vụ hàng năm cho các đơn vị

Đọc thêm...
 
Thông báo số 07: V/v xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân năm 2019
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 16 Tháng 2 2020 02:03

                       BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM     

             Số :  07/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  14  tháng  02  năm 2020

 

                                          THÔNG BÁO

                 V/v xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân năm 2019

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

Căn cứ vào các quy định, chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và phương pháp tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế cụ thể cho năm 2019, Ban Tài chính và Kế toán đã tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2019 và tính số thuế TNCN phải nộp trong năm 2019 của từng cán bộ, viên chức (CB, VC) trong Học viện.

Đọc thêm...
 


Trang 3 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541