Thông báo số 16: V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 đối với học viên cao học (Thông báo bổ sung)
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 14:30

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày 12  tháng 05 năm 2020

 

 

                                      THÔNG BÁO

             V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

                    đối với học viên cao học (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên cao học hạn nộp đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 15: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 14:14
 

 

 

                       BỘ NÔNG NGHIỆP

         VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số 15/TB-TCKT

 

       Hà Nội, ngày 12  tháng 05 năm 2020

 

                                                               THÔNG BÁO

                                                              V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

                                                                                  (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên, hạn nộp đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 13: V/v chi trả thu nhập tăng thêm quý I năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 09 Tháng 4 2020 08:49

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

          PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

           Số :  13/TB-TCKT                                        Hà Nội, ngày  09  tháng 04  năm 2020             

                                                         

                                                     THÔNG BÁO

              V/v chi trả thu nhập tăng thêm quý I năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                         Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 12: V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 đối với học viên cao học (bổ sung)
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 01:37

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/TB-TCKT

 

     Hà Nội, ngày  23  tháng 03 năm 2020

 

 

                                           THÔNG BÁO

                  V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

                              đối với học viên cao học (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên cao học hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 11: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 - 2020 (bổ sung)
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 01:33


         BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              
Số: 11/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 23  tháng 03 năm 2020 

 

                                             THÔNG BÁO

                         V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 - 2020           

                                                        (Thông báo bổ sung)

 

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên, hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19  nên lịch học trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2019 có sự thay đổi. Lịch thu tiền học phí trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 1 của 54
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541