Công văn số 29: V/v đăng ký địa chỉ Email nhận thông báo thông tin lương và thu nhập
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 19 Tháng 11 2020 03:12
  

                     B NÔNG NGHIỆP                                         CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                           Độc lp – T do – Hnh phúc

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

           Số :  29/CV-TCKT

V/v đăng ký địa chỉ Email nhận thông báo                                                        Hà Nội, ngày  18  tháng 11  năm 2020

        thông tin lương và thu nhập  

 
 

                                                       

                            Kính gửi :    Trưởng các đơn vị

  Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) triển khai công tác thông báo thông tin lương hàng tháng và thu nhập hàng năm đến từng CB, VC và hợp đồng lao động hiện đang hưởng lương tại Học viện qua địa chỉ Email, Ban TCKT thông báo đến các đơn vị và CB, VC một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Công văn số 28: V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc năm 2020
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 01:06

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM


Số :  28/CV-TCKT

V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc năm 2020

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

 

                    Hà Nội, ngày  10  tháng 11  năm 2020

                                                               

                                      Kính gửi :   - Trưởng các đơn vị

                  - Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2020, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

1. Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với CB, VC chưa có mã số thuế:

Đọc thêm...
 
Thông báo: Thông báo mức thu học phí năm học 2020-2021
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 03:05

Mức thu học phí năm học 2020-2021 theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/8/2020

 
Thông báo số 26: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 05 Tháng 11 2020 03:13

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số: 26/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 


 

                                        THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đối với nghiên cứu sinh

 

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

            Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Đọc thêm...
 
Thông báo số 25: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 05 Tháng 11 2020 03:08

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số: 25/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày  02  tháng 11 năm 2020

 


                                        THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

            Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các học viên đang đi thực hành, thưc tập tại các đơn vị.

Hình thức nộp: Học viện thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Đọc thêm...
 


Trang 1 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541